Skip to the content

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden voor gebruik van het netwerk, waartoe u op verschillende manieren toegang hebt, inclusief maar niet beperkt tot het World Wide Web via nopfinance.com, digitale televisie, PDA, mobiele telefoon en RSS-feeds. In deze algemene voorwaarden bedoelen we met de "NopFinance-site" het digitale informatienetwerk dat wordt beheerd door of namens Mercari Ventures BV of zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

1. Registratie

U kunt zonder registratie alle openbare pagina's van de NopFinance-site bezoeken.

U kunt niet-openbare delen van de NopFinance-site bezoeken door een account bij ons aan te maken en daarmee een geregistreerd lid te worden. U gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden of andere account-ID's die u kiest en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

Door u te registreren op de NopFinance-site gaat u ermee akkoord dat:
(i) uw account en wachtwoord persoonlijk voor u zijn en mogelijk niet door iemand anders worden gebruikt om toegang te krijgen tot de NopFinance-site;

(ii) u zult niets doen dat iemand zou kunnen helpen die geen geregistreerde gebruiker is om toegang te krijgen tot niet-openbare delen van de NopFinance-site; en

(iii) u zult geen registratieaccounts aanmaken met het doel de functionaliteit van de site of andere gebruikers te misbruiken of te misleiden; u zult uzelf ook niet als een andere gebruiker voordoen.

U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u merkt dat ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account-ID's door anderen heeft plaatsgevonden.

2. Beëindiging van de registratie

Als u niet langer een geregistreerd account wenst, kunt u uw account beëindigen door een e-mail te sturen naar info@nopfinance.com of door aan te melden op nopfinance.com. Als u deze algemene voorwaarden of toekomstige wijzigingen in deze algemene voorwaarden niet langer accepteert, moet u stoppen met het gebruik van de NopFinance-site. Als u de NopFinance-site blijft gebruiken, geeft u aan dat u deze algemene voorwaarden blijft accepteren.

Als wij om wat voor reden dan ook van mening zijn dat u zich niet aan deze algemene voorwaarden hebt gehouden, kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de niet-openbare delen van NopFinance-site onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving stopzetten. 
We kunnen uw geregistreerd account naar eigen goeddunken beëindigen door u een e-mail te sturen naar het adres dat u hebt geregistreerd en te vermelden dat de overeenkomst is beëindigd.

3. Gebruik van materiaal dat op de NopFinance-site verschijnt

Uw gebruik van de NopFinance-site is uitsluitend voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik. U erkent dat, tussen NopFinance en u, met uitzondering van gebruikersinhoud en advertenties (zoals hieronder besproken), NopFinance de enige eigenaar is van alle inhoud op de NopFinance-site, inclusief, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke auteursrechten, patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, handelsnamen, logo's en andere intellectuele eigendomsrechten daarop, evenals tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, audio, video en ander materiaal dat op de NopFinance-site verschijnt ("NopFinance-inhoud"). De NopFinance-site en de NopFinance-inhoud worden beschermd door de auteursrechtwetten en andere intellectuele eigendomsrechten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië en worden wereldwijd beschermd door toepasselijke internationale auteursrechtverdragen.

U mag uit de NopFinance-inhoud alleen uittreksels downloaden en afdrukken voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik, mits u zich houdt aan en zich houdt aan elke auteursvermelding, auteursrecht- of handelsmerkvermelding of beperking in materiaal dat u downloadt of afdrukt. U mag geen NopFinance-inhoud gebruiken voor enig ander doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Behalve indien uitdrukkelijk geautoriseerd door NopFinance, is het u niet toegestaan ​​om een ​​database te creëren in elektronische of papieren vorm die het geheel of een deel van het materiaal bevat dat op de NopFinance-site verschijnt.

Als u onze inhoud wilt gebruiken anders dan toegestaan ​​door deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@nopfinance.com .

Voor alle andere vragen over de distributie of reproductie van de materialen kunt u contact opnemen met info@nopfinance.com .

3a. Bronnen

Alle illustraties die op de NopFinance-site getoond worden zijn aangekocht bij vectorstock .com .

Het NopFinance logo is aangekocht bij freelogoservices .com .

4. Afwijzing van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor enige bewering in de NopFinance-inhoud. Niets in de NopFinance-inhoud wordt verstrekt voor een specifiek doel of op verzoek van een bepaalde persoon. Om verwarring te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het doen of niet doen van iets als gevolg van het bekijken, lezen of beluisteren van de NopFinance-inhoud of een deel ervan. U hebt toegang tot andere sites via links van de NopFinance-site. Deze sites zijn niet onder onze controle en we zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

We geven geen enkele garantie met betrekking tot de NopFinance-site of de NopFinance-inhoud. In het bijzonder garanderen wij niet dat de NopFinance-site of de inhoud ervan virusvrij is. U dient in dit opzicht uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen, omdat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige infectie door virussen of andere besmettingen of door iets dat destructieve eigenschappen heeft.

Hoewel we ons best zullen doen om constante, ononderbroken toegang tot de NopFinance-site te bieden, kunnen we dit niet garanderen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of vertraging.

5. Advertenties door derden op de NopFinance-site

U zult advertentiemateriaal zien dat door derde partijen op de NopFinance-site is ingediend. Elke afzonderlijke adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van zijn advertentiemateriaal. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van reclamemateriaal, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten, weglatingen of onjuistheden daarin.

Als u wilt adverteren op de NopFinance-site, stuurt u een e-mail naar het Help-team van gebruikers op info@nopfinance.com en zij zullen uw gegevens doorgeven aan ons advertentieteam.

6. Gebruikersinhoud

Gebruikers van onze site kunnen worden toegestaan ​​om inhoud in te dienen voor publicatie in verschillende delen van de NopFinance-site.

Wanneer u inhoud naar ons verzendt, stemt u ermee in en verklaart u dat u die inhoud hebt gemaakt of dat u toestemming hebt gekregen van of gemachtigd bent door de eigenaar van een deel van de inhoud om deze in te dienen bij de NopFinance-site.

U of de eigenaar van de inhoud bezit nog steeds het auteursrecht op de inhoud die aan ons is verzonden, maar door inhoud aan ons te verzenden, verleent u ons een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig overdraagbare, eeuwigdurende wereldwijde licentie om te gebruiken , publiceer en / of verzend en machtig derden om uw inhoud te gebruiken, te publiceren en / of te verzenden in elk formaat en op elk platform, nu bekend of later uitgevonden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer u inhoud plaatst op de NopFinance-site of inhoud bekijkt die door anderen is verstrekt, u dit naar eigen goeddunken en risico doet, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid en volledigheid van die inhoud. Verder erkent u en stemt u ermee in dat de opvattingen die u en andere gebruikers in die inhoud hebben uitgedrukt niet noodzakelijkerwijs de mening van NopFinance weerspiegelen, en dat wij geen gebruikersinhoud ondersteunen of ondersteunen. U erkent dat wij niet verplicht zijn om enige inhoud die door u en andere gebruikers op de NopFinance-site is gepost, vooraf te screenen, te controleren, te bekijken of te bewerken.

Wij, of geautoriseerde derde partijen, behouden ons het recht voor om uw inhoud naar eigen goeddunken te knippen, te bewerken, te bewerken of te weigeren te publiceren. We kunnen uw inhoud op elk gewenst moment verwijderen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige inhoud die door gebruikers is ingediend en door ons of door geautoriseerde derde partijen is gepubliceerd.

U garandeert dat de inhoud die u ons verstrekt niet obsceen, bedreigend, intimiderend, smadelijk, bedrieglijk, frauduleus, invasief is voor de privacy van anderen, beledigend, lasterlijk voor een persoon of illegaal is. U garandeert dat de inhoud die u ons verstrekt geen inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht of privacyrecht van een partij of individu. U stemt ermee in om

(i) geen inhoud te posten die opzettelijk bedoeld is om andere gebruikers te kwetsen of schade toe te brengen;
(ii) de NopFinance-site gebruiken voor het plaatsen of anderszins verzenden van inhoud die een individu of groep personen slachtoffert, intimideert, degradeert of intimideert op basis van een ongeoorloofde classificatie, inclusief, zonder beperking, religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, kleur, credo, etniciteit, nationale afkomst, burgerschap, leeftijd, burgerlijke staat, militaire status of handicap;
(iii) inhoud plaatsen of anderszins verzenden die softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van de NopFinance-site of andere computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
(iv) inhoud uploaden of anderszins verzenden, of enige andere actie ondernemen met betrekking tot uw gebruik van de NopFinance-site, die crimineel gedrag zou vormen of zou bevorderen, of aanleiding zou geven tot wettelijke aansprakelijkheid; of
(v) de NopFinance-site gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het indienen van materiaal om fondsen te werven of om de verkoop van goederen of diensten te promoten, te adverteren of te vragen. of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van de NopFinance-site of andere computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
(vi) inhoud uploaden of anderszins verzenden, of enige andere actie ondernemen met betrekking tot uw gebruik van de NopFinance-site, die crimineel gedrag zou vormen of zou bevorderen, of aanleiding zou geven tot wettelijke aansprakelijkheid;
(vii) de NopFinance-site gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het indienen van materiaal om fondsen te werven of om de verkoop van goederen of diensten te promoten, te adverteren of te vragen. of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van de NopFinance-site of andere computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
(viii) inhoud uploaden of anderszins verzenden, of enige andere actie ondernemen met betrekking tot uw gebruik van de NopFinance-site, die crimineel gedrag zou vormen of zou bevorderen, of aanleiding zou geven tot wettelijke aansprakelijkheid;
(viiii) de NopFinance-site gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het indienen van materiaal om fondsen te werven of om de verkoop van goederen of diensten te promoten, te adverteren of te vragen. dat crimineel gedrag zou vormen of zou aanmoedigen, of aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid;
(x) de NopFinance-site gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het indienen van materiaal om fondsen te werven of om de verkoop van goederen of diensten te promoten, te adverteren of te vragen. dat crimineel gedrag zou vormen of zou aanmoedigen, of aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid;
(x1) de NopFinance-site gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het indienen van materiaal voor het werven van fondsen of het promoten, adverteren of vragen om de verkoop van goederen of diensten.

U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de NopFinance-site betrekking kan hebben op
(i) uitzendingen via verschillende netwerken;
(ii) wijzigingen in inhoud om te conformeren en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. NopFinance is niet verantwoordelijk voor het verwijderen of niet opslaan van berichten van inhoud of andere informatie die door u of andere gebruikers aan de NopFinance-site is verstrekt.

Als je jonger bent dan 16, bevestig je dat je toestemming hebt van je ouder of voogd om inhoud in te dienen.

7. Gegevensbescherming

Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld en kan worden verwerkt of gedeeld met anderen. U vindt het volledige online privacybeleid op /privacy-policy/ .

8. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

Houd er rekening mee dat we deze voorwaarden en bepalingen naar eigen goeddunken van tijd tot tijd kunnen wijzigen en we behouden ons het recht voor om dat te doen zonder uw toestemming. Alle herziene bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op het moment van plaatsing op de NopFinance-site. Zorg ervoor dat u deze algemene voorwaarden regelmatig leest, want u wordt geacht de actuele versie te hebben geaccepteerd als u de NopFinance-site blijft gebruiken nadat deze is gepubliceerd.

9. Toepasselijk recht & jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Europese recht en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Europese rechtbanken.

10. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord NopFinance, zijn eigenaren, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en elk van hun respectieve functionarissen, directeurs en werknemers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot , honoraria en onkosten van advocaten, die voortvloeien uit een schending door u of een gebruiker van uw account van deze algemene voorwaarden of het privacybeleid of voortkomen uit een schending van uw verplichtingen, vertegenwoordiging en garanties onder deze algemene voorwaarden.

11. Geen verklaring van afstand

Ons verzuim om enige bepaling van deze servicevoorwaarden aan te dringen of af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht van NopFinance.

 

Interessant voor u?

Ontdek wat NopFinance voor uw bedrijf kan betekenen.

Keep your fingers of the keyboard and at the screen. Let the robots do the work!

Pjotr Valencio

NopFinance

Middenweg 98
1702HC Heerhugowaard
Nederland

Meer weten?

Wilt u meer weten van NopFinance? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.